O nás

Právny štatút a popis firmy

O nás Pavol Hypský - H&H mont podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia od roku 1993. Registrácia na ObÚ v Leviciach, živn.register č. 402 - 10577. Oblasť podnikania stavebno - montážnej firmy Pavol Hypský - H&H mont sa sústreďuje na stavebnú činnosť, uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Naša firma je na trhu od roku 1993. Za 13 rokov existencie prešla vývojom, kedy sme v r.1993-1998 poskytovali služby čiastkového charakteru, ako subdodávateľ prác stavebných, až do vyprofilovania sa na samostatného dodávateľa investičných celkov a to ako pre občanov, tak aj pre súkromné firmy, od rekonštrukcie, výstavbu rodinných domov a nájomných bytov po rekonštrukciu a výstavbu výrobných kapacít. Od roku 2000 sme platiteľom dane z pridanej hodnoty...

Miesto podnikania

O nás Stavebniny sa nachádzajú v Želiezovciach na ul. SNP 89 ( pri čerpacej stanice Slovnaft) a druhá pobočka je v Tekovských Lužanoch na ul. SNP (pri Coop Jednote z boku). Stavebný materiál a stavebné zariadenia pred odsunom na konkrétne stavenisko sú uložené v skladových priestoroch firmy v Želiezovciach a v Tekovských Lužanoch.Systém riadenia kvality

O nás Firma HYPODOM, s.r.o. si uvedomuje, že na trhu práce obstojí v konkurencii len firma, ktorá dbá o profesijne odborné a kvalitatívne zvládnutie nových technologických postupov vo výrobnom procese. Za tým účelom sa staráme o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov absolvovaním kurzov, špeciálnych školení, ktoré sa bezprostredne týkajú riadenia akosti výroby, zavádzania nových stavebných materiálov a ich použitie v praxi. Sú to napr.: montážny kurz na zabudovanie strešných okien Velux, osvedčenie o absolvovaní praktického školenia montáže strešných systémov Bramac, Tondach, KM BETA, školenia zatepľovacích systémov Baumit, Terranova, školenia komínových systémov Schiedel, Prespor a spolupráca s týmito spoločnosťami.

Zvyšovanie kvalifikácie

O nás Novoprijatí zamestnanci absolvujú základné školenia z predpisov BOZP a PO a vstupnú inštruktáž, v rámci ktorej sú oboznámení o právach a povinnostiach a s technologickými postupmi vo výrobnom procese s dôrazom na kvalitu práce. Profesijnú skladbu robotníkov zabezpečujeme tak, aby maximálne zodpovedala výrobnému programu firmy a aby robotníci boli zamestnaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii a ich zručnosti.Personál

O nás Majiteľ Dominik Hypský, zamestnáva stavebných technikov, stavbyvedúcich, rozpočtárov a skúsených remeselníkov. Firma spolupracuje na základe zmluvy s remeselníkmi so živnostenským oprávnením a s externými spolupracovníkmi. Ďalej spolupracujeme s odborne spôsobilými stavebnými inžiniermi a technikmi - projektantmi, ktorí nám vypracujú kompletný projekt pri výstavbe rod.domov a pri zmene rod.domu (rekonštrukcii).Riadenie výrobného procesu

O nás Firma má stanovené zásady a postup riadenia a výrobných procesov s cieľom procesu: dosiahnuť požadované parametre. Zásady riadenia sú záväzné pre všetkých zamestnancov i všetkých dodávateľov. Zodpovednosť za priame vedenie výrobného procesu pri realizácii diela zodpovedá majiteľ firmy, ktorý zabezpečuje komunikáciu s odberateľmi, výber dodávateľov a odovzdávanie stavby v stanovenom termíne a kvalite. Stavbyvedúci a stavebný technik zodpovedá za koordináciu činnosti dodávateľov, zabezpečuje stavebnú pripravenosť, zodpovedá za dodržanie kvalitatívnych parametrov použitých materiálov a zodpovedajúcej technológii, zodpovedá za dodržanie projektových parametrov, vrátane vedenia stavebného denníka a zabezpečuje prípravu a odovzdanie dokumentov preukázajúcich kvalitu použitého materiálu a prác.

Realizácia diela

O nás Je v súlade s SQ pri dodržaní požiadaviek kvality STN ISO 9001. Realizácia diela je na základe Zmluvy o dielo. Použitie kvalitných materiálov a vykonanie kvalitných prác nám umožňuje poskytnúť záruku na vykonané práce a použité materiály od 3 - 5 rokov. V prípade väčších zákaziek aj 10 rokov záruky.
Odovzdanie diela

O nás Je formou zápisnice o odovzdaní, súčasťou ktorej je aj zoznam zistených vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní spolu s termínom ich odstránenia. V prípade skrytých vád sa dohodne postup ich odstraňovania v záručnej dobe, ktorá je uvedená v Zmluve o dielo.Cieľový trh

O nás V jednej polovici sú cieľovým trhom našej firmy občania, druhú polovicu tvoria samospráva, cirkev, podnikateľské subjekty ako fyzické, tak aj právnické. Pôsobnosť firmy je orientovaná na investorov v rámci celého Slovenska.
Vykonávame tieto činnosti

O nás
• Výstavbu rodinných domov na kľúč
• Projektová dokumentácia
• Montáž krovov a pokrývačske práce /Bramac, Tondach,
Blachotrapez, KM BETA, šindel a iné../
•PLASTOVÉ OKNÁ dodávka a montáž
• Strojové omietky vonkajšie, vnútorné, potery
• Klampiarske práce
• Vodoinštalačné a kúrenárske práce
• Výkopové práce a nakladanie s UNC
• Rekonštrukcie rodinných domov
• Obklady, dlažby, zámková dlažba
• Montáž podkrovia systémom Rigips
• Zhotovenie podhľadov z tatranského profilu
• Zateplenie domov, fasády
• Elektroinštalácie
• Predaj stavebného materiálu


Konkurencia a záver

O nás Na ponúkanú zákazku si odberateľ vyberie firmu, ktorá spĺňa jeho požiadavky z pohľadu finančnej náročnosti, rýchlosti vybavenosti a kvality práce. Napriek dosť veľkej konkurencii sme si našli na trhu svoje miesto. K získavaniu zákaziek nám pomáha šírenie dobrého mena spokojnými zákazníkmi. Zúčastňujeme sa aj verejných súťaží. Postupne sa zvýšila vybavenosť firmy, kvalita práce, o čom svedčí aj množstvo uskutočnených stavieb a minimálne množstvo reklamácií, ktoré sú vybavované k spokojnosti zákazníka.

Popredný dodávateľ

Dodávatelia

Naši dodavatelia

O nás